Добредојдовте


Онлајн советување за: 

○ справување со анксиозност и депресија;

○ психофизичка, социјална и спиритуална добросостојба;

○ личен развој.

 

М-р Алисија Колевска, развоен психолог и советувач со лиценца за вршење психолошка дејност

 

Мисија – Индивидуализирана психолошка поддршка за унапредување на животниот квалитет

Услугата е достапна на македонски и англиски јазик.

 

На следниот линк може бесплатно да се пополни тест на личност.
 

 

 

Welcome

Online counseling for:

coping with anxiety and depression;

psychophysical, social and spiritual wellbeing;

personal development.

 

Alisija Kolevska, MSc – developmental psychologist and licensed counselor 

 

Mission – Individualized psychological support for improving the quality of life

The service is available on English as well.

 

error: Content is protected !!