Добредојдовте


Онлајн советување за: 

○ справување со анксиозност и депресија;

○ психофизичка, социјална и спиритуална добросостојба;

○ личен развој.

М-р Алисија Колевска, развоен психолог и советувач со лиценца за вршење психолошка дејност

Мисија – Индивидуализирана психолошка поддршка за унапредување на животниот квалитет

Услугата е достапна на македонски и англиски јазик.

Welcome

Online counseling for:

coping with anxiety and depression;

psychophysical, social and spiritual wellbeing;

personal development.

Alisija Kolevska, MSc – developmental psychologist and licensed counselor 

Mission – Individualized psychological support for improving the quality of life

The service is available in English as well.

error: Content is protected !!