Тест на личност/Personality Test


Истражете се себеси!/Explore Yourself!
Алисија Колевска – Freedom
     Добијте детални информации за Вашата психофизичка состојба, Вашата способност за справување со стресот, Вашето однесување и комуницирање. Откријте ја причината за психичкиот стрес, кој може да доведува до физички симптоми. 
    Тестот ја мери состојбата на 23 особини на личноста, од кои некои се наоѓаат надвор од полето на свесното. Со оглед на тоа што тестот се базира на визуелно восприемање, т.е. не е прашалник во кој директно се поставени прашањата, ја открива личноста во вистинско светло, односно не онака како што самата се перципира или како што сака да биде перципирана од другите.
    Со помош на тестот, ќе стекнете подлабоки сознанија за Вашата личност, преку нагласување на постоечката состојба, изворите на стрес, отфрлени или потиснати карактеристики, посакувани цели и реален (актуелен) проблем. Резултатот содржи упатства кои се однесуваат на самопроценката на клиентот и стручни препораки за тоа како да се избегне психичкиот стрес и физичките симптоми кои би резултирале од него.
    Резултатот ќе биде испратен во рок од 24 часа.
   По договарањето на терминот и уплатата, тестот ќе биде достапен за пополнување онлајн. Се пополнува од 5 до 8 минути.
    Цената e промотивна и пристапна.  Уплата се врши на трансакциска сметка. 
    Tестот е достапен на македонски и англиски јазик.
Ψ Се почитуваат сите етички принципи за обавување на психолошко тестирање.
Договарање термин и дополнителни информации:
wellbeing.alisija@gmail.com
+389 75 973 219
———
    Learn more about your psychophysical state, your ability to withstand stress, to perform and to communicate. Uncover the cause of psychological stress, which can lead to physical symptoms.
    The test measures the state of 23 personality traits, some of which lie outside the realm of the conscious. As the test is based on visual selections, i.e. it is not a questionnaire in which the questions are asked directly, it reveals the person as he or she really is, and not as he or she perceives him- or herself, or as he or she would like to be perceived.
    The test will help you to gain deeper insights about your personality, by placing emphasis on the existing situation, the sources of stress, rejected or suppressed characteristics, desired objectives and the actual problem. The result contains indications pertaining to personal assessment of the client and professional recommendations as to how psychological stress and the resulting physical symptoms can be avoided.
    The result will be sent within 24 hours.
    The price is promotional and affordable.
   The testing will be available online, after arrangement of the timing and the payment. You will need 5 – 8 minutes for filling out this test.
   The test is available in Macedonian and English.
Ψ All of the ethical principles in performing psychological assessment are respected.
More information and arrangement:
wellbeing.alisija@gmail.com
+389 75 973 219
error: Content is protected !!